De medewerkers van Willeke Kamphof, praktijk voor esthetische dermatologie, doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Willeke Kamphof het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan uw zorgverlener

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met KlachtConsult.

KlachtConsult is een onafhankelijke professionele organisatie die namens uw zorgverlener klachten in behandeling neemt in overeenstemming met de vereisten van de Wet Kwaliteit, Klachten in de zorg (Wkkgz).Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Indienen van een klacht

Wanneer u wilt dat de klachtenfunctionaris van KlachtConsult uw klacht in behandeling neemt, kunt u het onderstaande contactformulier invullen en per post of per mail opsturen. Binnen drie dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met de mededeling of uw klacht in behandeling kan worden genomen en welke klachtenfunctionaris uw klacht gaat behandelen. De klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris is voor u kosteloos.

De behandeling van uw klacht

Wanneer de klachtenfunctionaris uw klacht ontvangt, zal deze een onderzoek starten naar de aard en oorzaken van de klacht. Beide partijen zullen eerst worden gehoord. Horen gebeurt schriftelijk of mondeling, dit naar het oordeel van de klachtenfunctionaris en de wensen van u en/of onze praktijk(beklaagde).Als het nodig is vindt vervolgens een klachtgesprek plaats waarin wordt getracht een oplossing te vinden waar beide partijen tevreden mee zijn.
De verdere procedure wordt beschreven in de Klachtenregeling van KlachtConsult.

Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.
Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.
Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.

Contactformulier

U kunt dit formulier invullen en (eventueel met begeleidend schrijven) sturen naar het onderstaande adres.

Datum:
Uw naam:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Naam zorgverlener:

Omschrijving van de klacht:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres voor onafhankelijke klachtenfunctionaris:
KlachtConsult
Mauritslaan 49
6126 EL Urmond

info@klachtconsult.nl